Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència de primera ocupació i utilització parcial (obres no acabades segons el projecte inicial)


Objecte:
Aquest tràmit és necessari per utilitzar una part de l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol.licitat una llicència d'obres amb projecte i les obres encara no hagin finalitzat totalment segons el projecte previst.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.
Termini de sol·licitud:
En el moment que finalitzi una part de les obres previstes i es vulgui utilitzar aquella part de l'edifici o habitatge.
En el cas que les obres hagin finalitzat totalment, cal realitzat el tràmit de "Comunicació prèvia de primera utilització"
Import:
- Habitatge unifamiliar/individual: 111 €
- Per cada bloc plurifamiliar: 119 €
- Per cada nau industrial o comercial:
Indústria entre mitgeres (zona H): 87 €
Indústria aïllada (zona L): 98 €
- Per cada local comercial: 87 €