Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:36:14

Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2020 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2020 (i els d'edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l'educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

- conèixer el calendari del procés
- consultar els centres
- conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita)
- presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència)
- consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
- consultar el centre assignat
- fer la matrícula.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.


Persones destinatàries:
El pare, mare o tutor/a de l'alumne.

Termini de sol·licitud:

PREINSCRIPCIÓ

- Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
- Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
- Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
- Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
- Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
- Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
- Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
- Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
- Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

MATRICULA

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.


Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Com sol·licitar-ho presencialment:
Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presenteu més d'una, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats.

Evidentment, això no impedeix que pugueu sol·licitar més d'un centre: a la sol·licitud de preinscripció podeu indicar, per ordre de preferència, tots els centres on us interessa una plaça.

Podeu presentar-ho a l'escola que escolliu en primera opció o als Serveis Territorials del Departament d'Educació.

Important: si heu fet la sol·licitud per Internet també heu d'anar al centre per presentar-hi el resguard i la documentació.

Observacions:
Documentació a aportar i criteris de prioritat:

Enllaç web Generalitat.

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat