Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
25/01/2020 18:06:37

OBRES - Llicències d'obres amb projecte


Nivell 4. Tramitació electrònica


  • Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d''urbanisme.
  • Decret número 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d''obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l''accés als serveis de telecomunicacions.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat