Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
06/06/2020 09:23:30

Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica


  • Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics i de companyia
  • RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d''animals potencialment perillosos. (BOE 74 de 27/03/2002)
  • Decret 170/2002, d''11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (DOGC 3663 de 25/06/2002)
  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d''animals potencialment perillosos. (BOE 307 de 24/12/1999)
  • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. (DOGC 2498 DE 09/08/1999)
  • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d''animals de companyia. (DOGC 2798 DE 24/01/1999)
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat