Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 08:52:05

Justificació de subvenció municipal


Nivell 4. Tramitació electrònica


  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS)
  • Ordenança general de subvencions
  • Bases específiques reguladores de subvencions de l'àmbit de referència per a la convocatòria corresponent


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat