Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
25/01/2020 17:59:00

Padró - Alta al padró municipal d'habitants


Nivell 2. Descàrrega de formularis


  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
  • Llei 7/1985, de 2 d''abril, reguladora de las bases del règim local.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú LRJAP-PAC.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per Reial Decret 16900/1986, d'11 de juliol.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d''accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics
  • Resolució de 28 d''abril de 2005 de la Presidència de l''INE i de la D.G. Cooperació Local per la que es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada 2 anys
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat