Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/11/2019 01:38:08

Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili


Nivell 4. Tramitació electrònica


  • Llei 7/1985, de 2 d''abril, reguladora de las bases del règim local.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat