Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/10/2020 01:36:05

Preinscripció a escoles bressol municipals


Nivell 2. Descàrrega de formularis

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


General

Documentació Tipus Presentació
Origina i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne. Si no s'en disposa, el Departament d'Educació consultarà al CatSalut el núm. CIP de la targeta. Obligatòria Presencial
Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud: DNI, en el cas de persones de nacionalitat espanyola, passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea, targeta de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea. Obligatòria Presencial
Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare o la tutoria. Obligatòria Presencial

Si voleu al·legar la vostra condició de família nombrosa:

Documentació Tipus Presentació
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o del carnet individual de l'alumne o faig constar del departament on s'està tramitant. Condicional Presencial

Si voleu al·legar la vostra condició de família monoparental:

Documentació Tipus Presentació
Original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent. Condicional Presencial

Si voleu al·legar per optar a la puntuació per renda familiar:

Documentació Tipus Presentació
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció. Condicional Presencial

Si voleu al·legar la condició de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutors o germans:

Documentació Tipus Presentació
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Condicional Presencial

Si voleu al·legar malaltia crònica de l'alumne/a, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs:

Documentació Tipus Presentació
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent. Condicional Presencial

Si voleu al·legar l'existència de germans o germanes al centre

Documentació Tipus Presentació
Certificat emès pel centre adscrit conforme un germà/ana ha estat ex-alumne/a d'una de les escoles bressol municipals de Manlleu. Condicional Presencial

Si voleu al·legar el domicili laboral a la zona escolar:

Documentació Tipus Presentació
Fotocòpia del contracte laboral, fulla de salari o certificat de l'empresa. Condicional Presencial

Si voleu al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar, i al document d'identitat apareix un domicili diferent

Documentació Tipus Presentació
Certificat de convivència (on hi constin totes les persones que viuen a la vivenda). En cas que en el DNI de cap cònjuge no hi consti l'adreça del certificat de convivència es demanarà el resguard de renovació del DNI. Condicional Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat