Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/10/2020 02:08:38

FUE Llicència ambiental (Annex II)


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació. Obligatòria Presencial
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau). Condicional Presencial
Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara. Condicional Presencial
Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Obligatòria Presencial
Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normaiva sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria. Obligatòria Presencial
En cas d'actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s'actua. Condicional Presencial
En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació. Obligatòria Presencial
Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental. Condicional Presencial
Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. Condicional Presencial
Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, de seguretat i de salut pública, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
1. Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2. Explicació sintètica de l'activitat projectada que detallli la seva naturalesa i característiques principals.
3. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4. Requieriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
5. En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
Obligatòria Presencial
Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat. Condicional Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat