Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
06/06/2020 11:20:10

FUE Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Abans de l'obertura de l'establiment, la persona titular de l'establiment o la persona que en tingiu la representació, ha d'acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d'anar acompanyada del rebut vigent. Obligatòria Presencial
Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau. Condicional Presencial
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada. Obligatòria Presencial
Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada. Obligatòria Presencial
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient. Obligatòria Presencial
Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental. Condicional Presencial
La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència. Condicional Presencial
Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció, si calen, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, que s'hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció Hermes. Condicional Presencial
Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora. Obligatòria Presencial
Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l'Ordenança i, en tot cas, els que preveu del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Obligatòria Presencial
Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
1. Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2. Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4. Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
Obligatòria Presencial
Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica. Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat