Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació general a aportar

Documentació Tipus Document
Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi. Documentació opcional
Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi. Documentació opcional
Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l'exterior en horari nocturn o d'altres afectacions ambientals que concorrin en l'activitat. Documentació opcional
Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau. Documentació opcional
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau). Documentació opcional
Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les caracterísiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Documentació obligatòria
En matèria de seguretat:

1. Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

2. Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis emès per una entitat col·laboradora de l'Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'annex II d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

3. En la resta d'activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació.
Documentació opcional
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament). Documentació opcional
Si l'activitat s'ha d'emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d'impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental. Documentació opcional

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Documentació opcional Documentació opcional
  • Documentació obligatòria Documentació obligatòria