Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
02/06/2020 13:58:40

FUE Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada. Obligatòria Presencial
Acreditar que es disposa del personal de control d'accés següent:
- D'1 a 150 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a d'accés
- De 151 a 500 persones d'aforament autoritzat: 2 controladors/es d'accés
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 3 controladors/es d'accés
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 4 controladors/es d'accés
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000
Obligatòria Presencial
Acreditar que es disposa del servei de vigilants de seguretat privada següent:
- D'1 a 500 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada
- De 501 a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada
- De 1.001 a 2.000 persones d'aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada
- A partir de 2.000 persones d'aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000
Obligatòria Presencial
Acreditar que es disposa d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment). Obligatòria Presencial
Acreditar que es disposa d'un sistema automàtic de control d'aforament. Obligatòria Presencial
Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas. Obligatòria Presencial
Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas. Obligatòria Presencial
Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost). Obligatòria Presencial
Dins del projecte, Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals. Obligatòria Presencial
Dins del projecte, Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl. Obligatòria Presencial
Dins del projecte, Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca. Obligatòria Presencial
Dins del projecte, Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l'activitat. Obligatòria Presencial
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la j persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada. Obligatòria Presencial
Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada. Obligatòria Presencial
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departamenrt competent en matèria de medi ambient. Obligatòria Presencial
Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica. Obligatòria Presencial
Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats. Obligatòria Presencial
Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. (Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment). Obligatòria Presencial
La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència. Obligatòria Presencial
Memòria de seguretat si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació. Obligatòria Presencial
Memòria del dispositiu d'assistència sanitària si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació. Obligatòria Presencial
Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009. Obligatòria Presencial
Pla d'autoprotecció si cal, d'acord amb la normativa d'aplicació. Obligatòria Presencial
Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat