Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/10/2020 02:33:38

FUE Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Autorització per a l'ocupació del domini públic, si cal si aquell pertany a una administració diferent de l'Ajuntament. Condicional Presencial
Memòria amb el el contingut mínim següent:

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa per a la qual se sol·licita llicència.
b) data o dates i horari previst per a la realització.
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb nidicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contactació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
f) Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.
g) Una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle o de l'activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s'adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.
h) Descripció responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost).
i) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost).
j) Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat