Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
25/01/2020 19:11:39

Bonificació taxa subministrament aigua potable


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Annex I. Autorització a l'Ajuntament per tal que aquest obtingui directament aquestes dades a l'Agència tributària, o bé fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF de cadascun dels components de la unitat familiar, o en el seu cas certificat expedit per l'Agència estatal d'administració tributària en què s'acrediti l'exempció de la declaració d'aquest impost i on hi constin les rendes obtingudes.Cal que el signin totes les persones majors de 18 anys empadronades al domicili.Si presenteu l'autorització d'Hisenda, no cal presentar l'última declaració de la renta. Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF de cadascun dels components de la unitat familiar, o en el seu cas certificat expedit per l'Agència estatal d'administració tributària en què s'acrediti l'exempció de la declaració d'aquest impost i on hi constin les rendes obtingudes; o bé autorització a l'Ajuntament per tal que aquest obtingui directament aquestes dades a l'Agència tributària Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o del llibre de família Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) o document equivalent Obligatòria Presencial
Fotocòpia dels DNI dels membres signants a l'Annex I. Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat