Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Bonificació de la taxa de subministrament d'aigua potable


Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Document
Carnet de família nombrosa o del llibre de família Documentació obligatòria
Última factura emesa per l'entitat subministradora o, en el seu defecte, còpia del contracte o pòlissa de subministrament.
Documentació obligatòria
Annex I. Autorització a l'Ajuntament per tal que aquest consulti a l'Agència Tributària les seves dades sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i les de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys. Cal que el signin totes les persones majors de 16 anys empadronades al domicili. Documentació obligatòria Document

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Documentació opcional Documentació opcional
  • Documentació obligatòria Documentació obligatòria