Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
02/06/2020 14:11:11

FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


ATMOSFERA, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi. Condicional Presencial
Descripció i identificació dels processos, equis i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses) Condicional Presencial
El balanç dels contaminants per tal de justificar l'augment de les emissions totals de l'activitat i la metodologia de l'elaboració d'aquest balanç Condicional Presencial

AIGUA, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
Dades del possible increment en el consum o abocament d'aigües i, si s'escau, acreditació de la disponibilitat del recurs Condicional Presencial
Declaració d'abocament Condicional Presencial
Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s'incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores Condicional Presencial
Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR Condicional Presencial

RESIDUS, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus Condicional Presencial
Indicar la capacitat d'emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada Condicional Presencial
Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produiïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l'autorització/llicèncai ambiental inicial Condicional Presencial
Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d'emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final Condicional Presencial
Si el canvi afecta a gestors de residus, descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d'emmagatzematge dels residus abans de tractar...) Condicional Presencial
Si el canvi afecta a gestors de residus, indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada Condicional Presencial

LLUM, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
Informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l'activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s'ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d'ús en horari de nit, si escau Condicional Presencial

ACCIDENTS GREUS, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
En activitats de l'annex II, afectades pel Reial decret 1254/1999, descirpció general del canvi projectat Condicional Presencial
En activitats de l'annex II, afectades pel Reial decret 1254/1999, descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d'acord amb la normativa vigent d'accidents greus que suposarà el canvi Condicional Presencial
En activitats de l'annex II, afectades pel Reial decret 1254/1999,, justificació de la no substancialitat del canvi d'acord amb els cirteris fixats a tal efecte per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la notificació d'accidents greus vigent Condicional Presencial

EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES, si afecta persones o medi ambient, d'acord amb l'annex II.2 de l'Ordenança dintervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Documentació Tipus Presentació
Alçada de les antenes del sistema radiant Condicional Presencial
Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüències i potències a les que opera Condicional Presencial
Descripció general del canvi projectat Condicional Presencial
Diagrama de radiació indicant la potència isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l'azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d'un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d'un o diversos operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació (en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l'aportació de més d'un transmissor en alguna direcció, i que són:
Que els alzimuts divergeixin menys de 30 graus, i
La distància entre centre d'antena sigui menor d'1,5 m i
La distància en planta sigui menor de 3m.)
Condicional Presencial
Dimensions de cada antena transmissora Condicional Presencial
Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura Condicional Presencial
Plànol d'emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200) Condicional Presencial
Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les efificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l'emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500) Condicional Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat