Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/10/2020 04:44:06

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Certificat de final d'obra de la urbanització d'acord amb el projecte tècnic aprovat, expedit pel director facultatiu, si s'escau. Condicional Presencial/Electrònica
Justificant d'haver sol·licitat l'alta de l'impost de béns de naturalesa urbana. Condicional Presencial/Electrònica
Manual d'ús i manteniment de l'edifici, o certificat signat pel tècnic autor del projecte i del promotor de les obres en què s'acrediti que s'ha lliurat al promotor la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l'habitatge. Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat