Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència de divisió en propietat horitzontal


Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació general a aportar

Documentació Tipus Document
Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. Documentació obligatòria
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic. Documentació obligatòria
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. Documentació obligatòria
Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. Documentació obligatòria

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Documentació opcional Documentació opcional
  • Documentació obligatòria Documentació obligatòria