Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/10/2020 06:13:32

Llicència d'obres sense projecte


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


General

Documentació Tipus Presentació
Descripció dels acabats exteriors (color façana,...) si pertoca Obligatòria Presencial/Electrònica
DNI del sol·licitant o representant, si escau. Obligatòria Presencial
Documentació tècnica complementària (quan sigui necessària segons les característiques de les obres a efectuar) Condicional Presencial/Electrònica
Escriptura de constitució i nomenament de representant quan el sol·licitant sigui una persona jurídica Obligatòria Presencial/Electrònica
Memòria explicativa de les obres Obligatòria Presencial/Electrònica
Plànol o croquis a escala de les obres previstes Obligatòria Presencial/Electrònica

Col·locació de rètols

Documentació Tipus Presentació
Descripció dels materials a emprar i colors Condicional Presencial/Electrònica
Dibuix a escala amb les dimensions i la posició del rètol a la façana, croquis acotat en planta, alçat i secció Obligatòria Presencial/Electrònica
Una fotografia de l'edifici que haurà de contenir el rètol on, a més de la façana general de l'edifici es mostri clarament la situació de l'establiment comercial o local a què fa referència Obligatòria Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat