Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
24/01/2021 06:10:49

Llicència d'obres amb projecte


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Còpia del contracte signat amb empresa autoritzada d'acceptació dels residus Obligatòria Presencial/Electrònica
DNI del sol·licitant o representant, si escau. Obligatòria Presencial
Dos exemplars de l'estudi de seguretat i salut Obligatòria Presencial/Electrònica
Dos exemplars del projecte tècnic, visat i subscrit per un tècnic competent Obligatòria Presencial/Electrònica
Escriptura de constitució i nomenament de representant quan el sol·licitant sigui una persona jurídica Obligatòria Presencial/Electrònica
Full de justificació del programa de control de qualitat Obligatòria Presencial/Electrònica
Full d'estadística d'edificació i habitatge Obligatòria Presencial/Electrònica
Fulls d'assumeix de la direcció de l'obra, visats i signats per l'arquitecte i l'arquitecte tècnic" Fulls d'assumeix de la direcció de l'obra, visats i signats per l'arquitecte i l'arquitecte tècnic Obligatòria Presencial/Electrònica
Sol·licitud de benefici fiscal Condicional Presencial/Electrònica
Un exemplar del projecte d'ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicacions) quan es tracti d'edificis plurifamiliars o singulars" Un exemplar del projecte d'ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicacions) quan es tracti d'edificis plurifamiliars o singulars Obligatòria Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat