Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud d'accés obert a les àrees d'aportació de residus


Text RGPD:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l'adreça dpd@manlleu.cat
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes es tractaran gestió dels permisos per a l'ús de l'àrea d'aportació amb sistema de control d'accés.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
En compliment de missió d'interès públic (art. 6.1.e RGPD) i d'obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a altres persones. L'Ajuntament ha contractat a PREZERO ESPAÑA S.A.U la gestió del servei de recollida de residus porta a porta i a ID-WASTE S.L. l'ús de la plataforma ciutadana de gestió de recollida selectiva de residus. Aquestes empreses són considerades encarregades del tractament.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a la realització del tràmit administratiu. En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
L'interessat/da pot exercir davant de l'Ajuntament de Manlleu els seus drets d'accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils. Per a l'exercici d'aquests drets l'interessat/da pot enviar la seva sol·licitud a l'Ajuntament de Manlleu.
Com es poden exercir o defensar els drets?
Podeu consultar tota la informació a Protecció de dades.