Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'obres sense projecte


Text RGPD:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes es tractaran només per al compliment de la missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a l'Ajuntament de Manlleu.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme en compliment d’una missió d’interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a l'Ajuntament de Manlleu.
A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones. En el cas que el tràmit comporti el pagament d'un tribut la gestió del qual es trobi delegada a l'Organisme de Gestió Tributària, es comunicaran a aquest organisme públic les dades necessàries per poder realitzar la tramitació d'aquest pagament.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a la realització del tràmit administratiu. En conseqüència les dades s’han de conservar durantel temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitarne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.
Com es poden exercir o defensar els drets?
Podeu consultar tota la informació a Protecció de dades.