Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits

Tràmits municipals


Cercador de tràmits

ACTES, FESTES I FIRES

No existeixen tràmits

AJUTS I SUBVENCIONS

No existeixen tràmits

ANIMALS

Descripció    
Alta al cens d'animals de companyia Informació Tramitar
Baixa o canvis de dades del cens d'animals de companyia Informació Tramitar
Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos Informació Tramitar

CERTIFICATS DIGITALS

Descripció    
idCAT mòbil Informació Tramitar
Certificat digital idCAT Informació Tramitar

EDUCACIÓ I JOVENT

Descripció    
Preinscripció a escoles bressol municipals Informació
Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària Informació Tramitar
Preinscripció a cursos d'educació reglada pels infants d'incorporació tardana Informació

EMPRESES I EMPRENEDORIA

Descripció    
Sol.licitud d'espai de treball al Lab Coworking Informació Tramitar
FUE Comunicació d'inici o de modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Informació Tramitar
FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Informació Tramitar
FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació Tramitar
FUE Informe previ en matèria d'incendis Informació
FUE Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (compatibilitat urbanística) Informació Tramitar
FUE Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció    
Sol.licitud d'activitats i ocupació de via pública, cessió d'espais i materials Informació Tramitar
Alta, modificació o baixa del registre municipal d'entitats i associacions Informació Tramitar
Sol.licitud de subvenció municipal Informació Tramitar
Justificació de subvenció municipal Informació Tramitar

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I HABITATGE

Descripció    
Comunicació prèvia d'obres Informació Tramitar
Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà Informació Tramitar
Llicència d'obres en via pública per a companyies de serveis (canalització gas, electricitat i telecomunicacions) Informació Tramitar
Llicència d'obres sense projecte Informació Tramitar
Llicència d'obres amb projecte Informació Tramitar
Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades) Informació Tramitar
Llicència de primera ocupació i utilització parcial (obres no acabades segons el projecte inicial) Informació Tramitar
Retorn d'avals de llicències d'obres Informació Tramitar
Llicència de divisió en propietat horitzontal Informació Tramitar
Llicència de parcel·lació urbanística Informació Tramitar
Certificat de legalitat i antiguitat d'un immoble Informació Tramitar
Certificat de qualificació urbanística d'una finca o immoble Informació Tramitar

MEDI AMBIENT I DEIXALLERIA

Descripció    
Recollida de mobles i trastos vells al carrer Informació Tramitar
Comunicació d'encesa de foc en període de risc d'incendi moderat (16/10 al 14/03) Informació Tramitar
Autorització d'encesa de foc en període de risc d'incendis (15/03 al 15/10) Informació

PADRÓ D'HABITANTS I PARELLES

Descripció    
Alta per NAIXEMENT al padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Alta INDIVIDUAL al padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Alta FAMILIAR / COL.LECTIVA al padró municipal d'habitants Informació
Canvi de domicili (dins Manlleu) INDIVIDUAL Informació Tramitar
Canvi de domicili (dins Manlleu) FAMILIAR / COL.LECTIVA Informació
Baixa del padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Volant empadronament individual Informació Tramitar
Volant d'empadronament individual d'un/a menor Informació Tramitar
Volant d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar
Certificat d'empadronament individual Informació Tramitar
Certificat d'empadronament individual d'un/a menor Informació Tramitar
Certificat d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar
Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili Informació Tramitar
Celebració de matrimoni civil Informació Tramitar

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció    
Presentació de queixes i suggeriments Informació
Informació o queixa a la Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Informació Tramitar

SELECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL

Descripció    
Sol.licituds de processos selectius Informació
Certificat de serveis prestats empleats públics Informació Tramitar

SERVEIS SOCIALS I FAMILIA

Descripció    
Mediació ciutadana Informació Tramitar
Transport adaptat Informació Tramitar
Sol·licitud del servei de teleassistència Informació Tramitar
Informe d'arrelament social Informació Tramitar
Informe d'integració per renovació Informació Tramitar
Informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament familiar Informació Tramitar
Informe d'adeqüació de l'habitatge per renovació del permís de residència Informació Tramitar

TRÀMITS GENERALS

Descripció    
Sol·licitud general Informació Tramitar
Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient Informació Tramitar
Dret d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Reclamació de responsabilitat patrimonial Informació Tramitar
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal - sol.licitud Informació Tramitar
Drets en matèria de protecció de dades personals Informació Tramitar
Autorització de representant Informació Tramitar

TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA

Descripció    
Al·legacions per denúncies de trànsit Informació Tramitar
Informe d'accident a la via pública Informació Tramitar
Concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a Informació

TRIBUTS, PAGAMENTS I REBUTS

Descripció    
Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica Informació Tramitar
Bonificació de la taxa de subministrament d'aigua potable Informació Tramitar
Quota reduïda de la taxa del servei de gestió de residus municipals Informació Tramitar
Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals Informació Tramitar
Certificat d'estar al corrent de pagament i d'ajuts atorgats per l'Ajuntament de Manlleu. Altres certificats de dades econòmiques Informació Tramitar
Autorització de domiciliació de tributs Informació Tramitar
Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors Informació Tramitar
Informació dels tributs municipals Informació

VIA PÚBLICA

Descripció    
Accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí Informació Tramitar
Aparcament en zona verda per a persona resident Informació
Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Tramitar
Targeta d'aparcament provisional per mobilitat reduïda vàlida només per Manlleu Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència de gual Informació Tramitar
Baixa o modificació de la llicència de gual Informació Tramitar
Ocupació de via per obres o manteniment de façanes sense afectació al transit (contenidors, grues, bastides,..) Informació Tramitar
Tall de carrer amb afectacions de trànsit Informació Tramitar
Llicència d'ocupació de via per terrassa de bar o activitat assimilable Informació Tramitar