Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits

Tràmits municipals


Cercador de tràmits

ACTES, FESTES I FIRES

No existeixen tràmits

AJUTS, SUBVENCIONS I CONVOCATÒRIES

No existeixen tràmits

ANIMALS

Descripció    
Alta al cens d'animals de companyia Informació Tramitar
Modificacions de dades del cens d'animals de companyia Informació Tramitar
Baixa del cens d'animals de companyia Informació Tramitar
Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos Informació Tramitar

CERTIFICATS DIGITALS

Descripció    
idCAT mòbil Informació
Certificat digital idCAT Informació Tramitar

EDUCACIÓ, ESPORT I JOVENT

Descripció    
Preinscripció a escoles bressol municipals Informació
Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària Informació Tramitar
Preinscripció a l'Escola de Música Municipal Informació
Alta abonament individual o familiar a la piscina d'estiu Informació
Alta d'abonament individual o familiar a la piscina coberta Informació
Baixa o modificació de dades de l'abonament de la piscina municipal Informació Tramitar
Alta al carnet jove de Manlleu Informació

EMPRESES I EMPRENEDORIA

Descripció    
Certificat de bona execució / serveis prestats per a contractistes Informació Tramitar
FUE Comunicació d'inici o de modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Informació Tramitar
FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Informació Tramitar
FUE Informe previ en matèria d'incendis Informació Tramitar
FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació Tramitar
FUE Llicència ambiental (Annex II) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació Tramitar
FUE Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (compatibilitat urbanística) Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació Tramitar
FUE Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació Tramitar
FUE Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Tramitar
FUE Consulta prèvia de classificació de l'activitat Informació Tramitar
FUE Declaració responsable en matèria de salut alimentària Informació Tramitar
Sol.licitud d'espai de treball al Lab Coworking Informació Tramitar

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció    
Sol.licitud de subvenció municipal Informació Tramitar
Justificació de subvenció municipal Informació Tramitar
Sol.licitud d'activitats i ocupació de via pública, cessió d'espais i materials Informació Tramitar
Sol.licitud d'alta al registre municipal d'entitats i associacions Informació Tramitar

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I HABITATGE

Descripció    
Comunicació prèvia d'obres Informació Tramitar
Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà Informació Tramitar
Llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització gas, electricitat, aigua potable i clavegueram) Informació Tramitar
Llicència d'obres sense projecte Informació Tramitar
Llicència d'obres amb projecte Informació Tramitar
Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades) Informació Tramitar
Llicència de primera ocupació i utilització parcial (obres no acabades segons el projecte inicial) Informació Tramitar
Retorn d'avals de llicències d'obres Informació Tramitar
Llicència de divisió en propietat horitzontal Informació Tramitar
Llicència de parcel·lació urbanística Informació Tramitar
Certificat de legalitat i antiguitat d'un immoble Informació Tramitar
Certificat de règim urbanístic (qualificació urbanística) d'una finca o immoble Informació Tramitar
Declaració responsable d'obres relatives a xarxes públiques de comunicacions electròniques Informació Tramitar

MEDI AMBIENT I RESIDUS

Descripció    
Comunicació d'habitatge buit a efectes de la taxa de residus municipal Informació Tramitar
Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal Informació Tramitar
Comunicació d'habitatge ruïnós en zona rural Informació Tramitar
Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge Informació Tramitar
Comunicació de gestió de residus orgànics amb compostador a l'habitatge Informació Tramitar
Comunicació d'activitat sense generació de matèrica orgànica Informació Tramitar
Comunicació d'activitat comercial amb un sistema de gestió de residus propi Informació Tramitar
Comunicació de local amb ús de magatzem sense cap activitat productiva ni administrativa Informació Tramitar
Justificació anual d'activitats comercials amb sistema de gestió de residus propi Informació Tramitar
Sol.licitud d'accés obert a les àrees d'aportació de residus Informació Tramitar
Sol.licitud de clauer o clau addicional per a àrees d'emergència d'aportació de residus i bústies. Informació Tramitar
Sol.licitud d'alta al servei de recollida per a comunitat de veïns Informació Tramitar
Sol.licitud de parcel.la a les hortes municipals per al període 2022 - 2026 Informació Tramitar
Comunicació de foc d'esbarjo o cremes de vegetació agrícola en explotacions agràries Informació Tramitar
Sol.licitud de compra d'un nou cubell de recollida de residus a l'habitatge Informació Tramitar
Sol.licitud de compra de nous cubells o contenidors de recollida de residus per a l'empresa/comerç Informació Tramitar
Autorització d'encesa de foc en període de risc d'incendis (15/03 al 15/10) Informació

PADRÓ D'HABITANTS I PARELLES

Descripció    
Alta per NAIXEMENT al padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Alta INDIVIDUAL al padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Alta FAMILIAR / COL.LECTIVA al padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Canvi de domicili (dins Manlleu) INDIVIDUAL Informació Tramitar
Canvi de domicili (dins Manlleu) FAMILIAR / COL.LECTIVA Informació Tramitar
Modificació de dades personals del padró municipal d'habitants Informació Tramitar
Sol.licitud de baixa del padró municipal d'habitants (canvi de residència, marxa a l'estranger o defunció) Informació Tramitar
Sol.licitud de baixa de persones empadronades a l'habitatge que ja no hi viuen Informació Tramitar
Volant empadronament individual Informació Tramitar
Volant d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar
Certificat d'empadronament individual Informació Tramitar
Certificat d'empadronament individual d'un/a menor Informació Tramitar
Certificat d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar
Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili Informació Tramitar
Celebració de matrimoni civil Informació Tramitar

QUEIXES, AL.LEGACIONS, RECLAMACIONS I RECURSOS

Descripció    
Al.legació a un expedient en curs Informació Tramitar
Al·legació a una denúncia de trànsit Informació Tramitar
Queixes i suggeriments Informació Tramitar
Reclamació a la Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Informació Tramitar
Reclamació de responsabilitat patrimonial Informació Tramitar
Recurs en via administrativa Informació Tramitar

SELECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL

Descripció    
Sol.licituds de processos selectius Informació
Certificat de serveis prestats empleats públics Informació Tramitar

SERVEIS SOCIALS I FAMILIA

Descripció    
Mediació ciutadana Informació Tramitar
Sol.licitud de transport adaptat Informació Tramitar
Sol·licitud del servei de teleassistència Informació Tramitar
Informe d'arrelament social Informació Tramitar
Informe d'integració per renovació Informació Tramitar
Informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament familiar Informació Tramitar
Informe d'adeqüació de l'habitatge per renovació del permís de residència Informació Tramitar

TRÀMITS GENERALS

Descripció    
Sol·licitud general Informació Tramitar
Aportació de documentació a un expedient Informació Tramitar
Dret d'accés a la informació pública Informació Tramitar
Dret d'accés a la informació pública (tràmit exclusiu per a regidors/es) Informació Tramitar
Drets en matèria de protecció de dades personals Informació Tramitar

TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA

Descripció    
Informe d'accident a la via pública Informació Tramitar

TRIBUTS, PAGAMENTS I REBUTS

Descripció    
Bonificació de la quota general dels residus a persones majors de 70 anys Informació Tramitar
Reconeixement voluntari de responsabilitat i sol.licitud de pagament voluntari avançat Informació Tramitar
Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica Informació Tramitar
Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals Informació Tramitar
Certificat d'estar al corrent de pagament i d'ajuts atorgats per l'Ajuntament de Manlleu. Altres certificats de dades econòmiques Informació Tramitar
Autorització de domiciliació de tributs Informació Tramitar
Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors Informació Tramitar

VIA PÚBLICA

Descripció    
Accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí Informació Tramitar
Sol·licitud d'aparcament en zona verda Informació Tramitar
Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Tramitar
Autorització d'ocupació de via amb material d'obres sense afectació al transit (contenidors, grues, plataforma elevadora, bastides,..) Informació Tramitar
Tall de carrer amb afectacions de trànsit Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència de gual Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència de contragual Informació Tramitar
Sol.licitud de modificació de gual existent Informació Tramitar
Sol.licitud de baixa de la llicència de gual i/o contragual Informació Tramitar
Sol.licitud de baixa de la llicència d'entrada i sortida de vehicles (canvi d'ús del garatge) Informació Tramitar
Sol.licitud de duplicat de placa de gual Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència d'ocupació de la via pública per terrassa de bar o activitat assimilable Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència per exposar o vendre mercaderies a la via pública davant de l'establiment fix Informació Tramitar
Sol.licitud de llicència per posar una parada de venda de productes a la via pública (temporal amb pagament de taxes) Informació Tramitar