Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Acta 02-12 Procés selectiu de DUES places de SERGENT, mitjançant concurs-oposició reservades a promoció interna, corresponent a l'OPO 2020 i 2021 02/12/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/773/2022) 01/12/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/513/2022) 01/12/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/509/2022) 01/12/2022 Mostrar
Aprovació inicial - Aprovació del pressupost de l'exercici 2023 01/12/2022 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball Agent de Policia Local 01/12/2022 Mostrar
Aprovació de la plantilla pel 2023 30/11/2022 Mostrar
ANUNCI DEFINITIU DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 49/2022 30/11/2022 Mostrar
Acta 29-11 Procés de selecció per la creació d'una Borsa de treball de tècnic/a de contractació, compres i patrimoni, mjitjançant concurs-oposició 29/11/2022 Mostrar
Acta 28-11 Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, mitjançant concurs-oposició 29/11/2022 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de la sessió de la Junta de Govern Local de la primera setmana de desembre i no convocatòria de les sessions dels dies 27 de desembre de 2022 i 3 de gener de 2023 29/11/2022 Mostrar
Acta 28-11-22 Procés de selecció d'una plaça de sots-inspector, reservada a promoció interna, corresponent a l'OPO 2022 29/11/2022 Mostrar
Llista provisional Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de treballador/a social 28/11/2022 Mostrar
Publicació DOGC Oferta pública parcial d'ocupació, any 2022. 28/11/2022 Mostrar
Acta 25-11-2022 25/11/2022 Mostrar
Anunci obres i usos de caràcter provisional 24/11/2022 Mostrar
Acta 23-11-2022 Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, mitjançant concurs-oposició 24/11/2022 Mostrar
Acta 22-11-22 Procés selectiu de DUES places de SERGENT, mitjançant concurs-oposició reservades a promoció interna, corresponent a l'OPO 2020 i 2021 23/11/2022 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses. Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, mitjançant concurs-oposició 22/11/2022 Mostrar
Acta 21-11 Procés de selecció per la creació d'una Borsa de treball de tècnic/a de contractació, compres i patrimoni, mjitjançant concurs-oposició 22/11/2022 Mostrar
Anunci Oferta Pública d'Ocupació Parcial 2022 21/11/2022 Mostrar
Modificació de la RLT 2/2022. ORG/5/2022 21/11/2022 Mostrar
Bases específiques Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC/A MIG CULTURA I JOVENTUT 21/11/2022 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'ORDENANÇA SERVEIS PERSONALS 21/11/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa reparcel·lació PPU Coromina Nord 17/11/2022 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS EXP 58/2022 17/11/2022 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball Agent de Policia Local 15/11/2022 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 14/11/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa procediment protecció legalitat urbanística 11/11/2022 Mostrar
Aprovació inicial de la revisió del projecte tècnic "Projecte bàsic i executiu modificat per a l'ampliació i millora de la deixalleria municipal de Manlleu, fase 1" 10/11/2022 Mostrar
Llista provisional del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de cap de Servei d'Infraestructures i Intervenció Mediambiental 08/11/2022 Mostrar
Anunci d'informació pública expedient de llicència ambiental per canvi substancial (Gràfiques Manlleu SA) 04/11/2022 Mostrar
OF 29 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM. 23 TAXA PER LA UTILITZACIO DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM. 12 TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBLIC 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM. 11 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS GENERALS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM.3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM.4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 02/11/2022 Mostrar
OF NÚM.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 02/11/2022 Mostrar
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 02/11/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa APL/516/2020 31/10/2022 Mostrar
Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 28/10/2022 Mostrar
Anunci BOPB aprovació provisional - Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2023 27/10/2022 Mostrar
Oferta Pública d'Ocupació parcial 2022. SFP/301/2022 26/10/2022 Mostrar
Acta 13/09/2022 - Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de director/a dels mitjans de comunicació locals 14/09/2022 Mostrar
Acta 12-09-2022 13/09/2022 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 08/09/2022 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses reparcel·lació Coromina Nord 13/07/2022 Mostrar
Modificació del Reglament Orgànic de la Policia Local de l'Ajuntament de Manlleu 08/07/2022 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 07/07/2022 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 07/04/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

Descripció Data de publicació  
Anunci d'aprovació inicial del projecte "Millora de la carretera BV-4608 entre els PK 19+450 i el PK 22+185" i de la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal, 02/12/2022 Mostrar

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat