Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Baixa padró d'habitants a instancia de part any 2018 3 part 07/07/2020 Mostrar
Baixa padró d'habitants a instancia de part any 2018 2 part 07/07/2020 Mostrar
Baixes padró d'habitants a instancia de part dels anys 2013-2016/1 07/07/2020 Mostrar
Llicència ambiental sol·licitada per la societat Escorxador Manlleuenc d'Artesans, SL per canvi substancial de l'activitat d'escorxador al carrer Torrent de la Borina, s/n, de Manlleu (expedient AST/508/2018). 06/07/2020 Mostrar
Expedient APL/257/2019. Acta de denúncia núm. 9536/19 - Infracció lleu de l'ordenança d'animals domèstics i de companyia 06/07/2020 Mostrar
Expedient APL/254/2019. Acta de denúncia núm. 9241/19 - Infracció lleu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 03/07/2020 Mostrar
Aprovació Oferta Pública d'Ocupació any 2020 03/07/2020 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - paleta, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/07/2020 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - paleta, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/07/2020 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP/18/2020 02/07/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Tramitació expedient vehicle abanonat - Comunicat titular vehicle RENAULT CLIO amb matricula 9337-BLS (Expedient 202000001), titular del vehicle el sr. Lluis SALA BASSOLS i conductor moment immobilització el sr. Jamal AZIRAR 01/07/2020 Mostrar
Anunci cobrament quotes nacionals i provincilas IAE any 2020 30/06/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Tramitació expedient vehicle abanonat - Comunicat titular vehicle RENAULT CLIO amb matricula 9337-BLS (Expedient 202000001), titular del vehicle el sr. Lluis SALA BASSOLS i conductor moment immobilització el sr. Jamal AZIRAR 29/06/2020 Mostrar
Redacció anunci - Acta de denúncia núm. 22592/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 29/06/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Tramitació expedient vehicle abanonat - Comunicat titular vehicle PEUGEOT PARTNER amb matricula 6496-BCL (Expedient 202000005), titular del vehicle el sr. Miguel Ignacio CANIEGO REVERTER 29/06/2020 Mostrar
Procés de selecció del Programa de suport al serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Manlleu, mitjançant concurs 23/06/2020 Mostrar
Modificació Ordenança Fiscal núm. 12 taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 06/06/2020 Mostrar
Text OF NÚM. 25 preu/tarifa per la prestació del servei d'escola bressol - Modificació Ordenança Fiscal núm. 25 preu/tarifa prestació servei Escola Bressol 02/06/2020 Mostrar
Text OF NÚM. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 02/06/2020 Mostrar
Text OF NÚM. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 02/06/2020 Mostrar
Text OF NÚM. 12 taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 02/06/2020 Mostrar
Modificació Ordenances Fiscals núms. 12, 17 25 i 32 02/06/2020 Mostrar
Bases i convocatòria de les subvencions per empreses i autònoms del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2020 22/04/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat