Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Baixes caducitats setembre 2023 30/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/997/2023) 30/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/831/2023) 30/11/2023 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de les sessions dels òrgans col·legiats del mes de desembre 30/11/2023 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 29/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 29/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/669/2023) 29/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/619/2023) 28/11/2023 Mostrar
Acta 27-11-2023 28/11/2023 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 50/2023 27/11/2023 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 45/2023 27/11/2023 Mostrar
Acta 23-11-2023 24/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/938/2023) 23/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/845/2023) 23/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/835/2023) 23/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/835/2023) 23/11/2023 Mostrar
Anunci de l'acord del Ple municipal de modificació de l'import de la indemnització per les despeses de desplaçaments originades en l'exercici del càrrec de membre de la corporació 23/11/2023 Mostrar
Anunci de notificació a un particular (OAC/5688/2023) 22/11/2023 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 22/11/2023 Mostrar
aprovació inicial - Aprovació del pressupost de l'exercici 2024 22/11/2023 Mostrar
Bases específiques TEMPORALS 22/11/2023 Mostrar
notificació infructuosa expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Tinença d'animals domèstics i de companyia APL/308/2023 22/11/2023 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 21/11/2023 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. SUPLEMENTS DE CRÈDIT 54/2023 21/11/2023 Mostrar
Acta 16-11-2023 17/11/2023 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'Encarregat/ada Deixalleria i Brigada Neteja 16/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/804/2023) 16/11/2023 Mostrar
Acta 14-11-2023 15/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/611/2023) 15/11/2023 Mostrar
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE MANLLEU MITJANÇANT EL SISTEMA PORTA A PORTA 15/11/2023 Mostrar
Bases específiques OPO places agent policia torn lliure 14/11/2023 Mostrar
Acta 13-11-23 14/11/2023 Mostrar
Decret provisinal admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a RRHH 13/11/2023 Mostrar
Acta del procés 09-11-23 10/11/2023 Mostrar
Bases específiques 3 places agent policia sistema provisó mobilitat horizontal 09/11/2023 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva de la revisió, per actualització de preus, del projecte tècnic "Nova Comissaria de la Policia Local de Manlleu" 09/11/2023 Mostrar
Baixes a instància de part juny, juliol i agost 2023 07/11/2023 Mostrar
Baixes caducitats agost 2023 07/11/2023 Mostrar
Convocatòria d'una borsa de treball de personal tècnic d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de personal tècnic de desenvolupament local, dels àmbits ocupació, inserció i formació. 07/11/2023 Mostrar
Aprovació provisional modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 03/11/2023 Mostrar
Aprovació provicional modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de submnistrament domiciliari d'aigua potable per l'any 2024 03/11/2023 Mostrar
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament domiciliari d'aigua potable 03/11/2023 Mostrar
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre bens immobles 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 2 - Impost sobre activitats econòmiques 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 4 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 11 - Taxes per la prestació de serveis generals i realització d'activitats administratives 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 17 - Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 18 - Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 19 - Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 21 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 29 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 32 - Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 03/11/2023 Mostrar
Ordenança fiscal núm. 35 - Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari 03/11/2023 Mostrar
ANUNCI CESSIÓ ÚS D'UN DESPATX AL CONSORCI DEL TER 02/11/2023 Mostrar
Anunci incoació procediment de restauració de la legalitat urbanística 10/10/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 26/07/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 11/07/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/157/2023) 30/05/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) Pendent de termini 10/03/2023 Mostrar
Llista definitiva candidats a jurat popular 18/01/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 21/12/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat