Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
l'Ajuntament a un CLIC/MÉS INFORMACIÓ/Registre de funcionaris habilitats
13/04/2021 18:52:22

Registre de funcionaris habilitats


En els supòsits en què per a la realització de qualsevol operació per mitjans electrònics es requereixi la identificació o autenticació de les persones per mitjà d’algun instrument dels previstos en l’article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics dels quals la persona no disposi, aquesta identificació o autenticació podrà ser realitzada per un/a funcionari/ària públic/a per mitjà de l’ús del sistema de firma electrònica del qual estigui dotat.

Per a sol·licitar aquest servei a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la persona interessada haurà d’identificar-se i prestar el seu consentiment signant l'autorització que trobarà a la seva disposició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat